Op deze pagina

Algemene Voorwaarden in de Apotheek

Op deze pagina

Algemene voorwaarden in de apotheek

Laatst gewijzigd op: 1 januari 2024.

1. Algemeen
1.1 Definities

  • « Verkoper »: BENU NV, met maatschappelijke zetel te 1300 Waver, Avenue Pasteur 2, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0474.171.632,
  • « Koper »: elke fysieke persoon of rechtspersoon die door de Verkoper verhandelde goederen aankoopt.

1.2 Toepassingsgebied
De Algemene Voorwaarden regelen exclusief alle precontractuele en contractuele relaties tussen de Koper en de Verkoper. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hebben de Algemene Voorwaarden van de Verkoper voorrang op die van de Koper.
Door een bestelling te plaatsen bevestigt de Koper vooraf kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de Verkoper en aanvaardt hij ze integraal en onvoorwaardelijk.
Indien een artikel of een onderdeel van een artikel van de Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden nietig of ontoepasbaar zou worden verklaard, heeft deze nietigheid geen betrekking op het geldige deel van het artikel en ook niet op de andere artikels van de Algemene Voorwaarden of van de Specifieke Voorwaarden.
De niet-uitvoering van een bepaling van de Algemene Voorwaarden leidt niet tot een afstand van de toepasselijkheid van deze bepaling, tenzij een dergelijke afstand voortvloeit uit een uitdrukkelijk, ondubbelzinnig schrijven ondertekend door degene die afstand doet. Afstand van een recht leidt ook niet tot een afstand van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden kan volgen.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en te actualiseren op zijn websites www.benu.be

2. Bestellingen
Bestellingen door de Klant geplaats en door de Verkoper aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet-afhaling is de Verkoper gerechtigd de verkoopsovereenkomst geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder inmorastelling ontbonden te verklaren ten nadele van de Koper die in voorkomend gevan ten title van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigde van 20% van de kostprijs van de goederen, inclusief BTW of anders de Koper tot aanvaarding van de levering te dwingen.

3. Leveringen
De goederen worden steeds geacht verkocht, afgeleverd en aanvaard te zijn in de apotheken van de Verkoper. Ze worden diensvolgens steeds vervoerd op kosten en risoco van de Koper.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om een gedeeltelijke levering te doen indien er maar een deel van de bestelling kan worden geleverd.
De leveringstermijnen zijn niet bindend maar vormen louter een aanduiding die geen enkele garantie meebrengt.
Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding ten de nadele van de Verkoper noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht is de Verkoper ontlast van zijn verplichting tot leveren.

4. Prijs
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling schriftelijk overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper, worden de goederen gefactureerd aan de prijs van kracht op de bestellingsdatum.
Alle huidige en toekomstige belastingen of eender welke heffingen zijn altijd ten laste van de Koper.

5. Betalingen
5.1 Algemeen
De Koper geeft uitdrukkelijk en op ondubbelzinnige wijze zijn toestemming aan de Verkoper om hem zijn facturen uitsluitend per e-mail in pdf formaat te bezorgen en niet meer in papieren vorm.
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke bepaling tussen de Verkoper en de Koper zijn alle facturen van de Verkoper contant betaalbaar, hetzij in de apotheken van de Verkoper, hetzij via bankdomiciliëring.
Bankkosten van welke aard ook zijn ten laste van de Koper.

5.2 Niet-betaling - Gedeeltelijke betaling - Laattijdige betaling
Alleen effectieve inning door de Verkoper ten laatste op de overeengekomen vervaldag vormt een betaling.
Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag zal het bedrag van de facturen verschuldigd door de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:

  • worden verhoogd met een nalatigheidsintrest overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties;
  • worden vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15 €;

In het geval van laattijdige betaling verliest de Koper de voordelen van eerder toegekende kortingen en betalingsfaciliteiten.
Elke betaling wordt eerst afgeboekt op de intresten en de strafclausule en wordt vervolgens verrekend met het bedrag van de oudste factuur.

5.3 Betwisting van de factuur
De betwisting van een factuur moet worden verstuurd binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de factuur. De poststempel geldt als bewijs. Elke betwisting verstuurd na deze termijn wordt als ongeldig beschouwd.
De betwisting moet, om ontvankelijk te zijn, voldoende gedetailleerd zijn en per aangetekende brief aan de Verkoper worden bezorgd.
Gegrond bevonden klachten verplichten de Verkoper tot vervanging van de niet-conforme goederen, zonder dat de Klant echter recht heft op enige schadevergoeding. De verwerking van goederen impliceert dat de Koper geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.

6. Voorbehoud van eigendom
Alle goederen geleverd door de Verkoper blijven de eigendom van die laatste tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, inclusief de eventuele kosten en intresten. De leveringen gebeuren steeds op het risico van de Koper.

7. Ontvangst van goederen
De Koper is verplicht de goederen te controleren op het ogenblik dat hij ze in ontvangst neemt. De Koper is verplicht om te controleren of de goederen overeenstemmen met de bestelling en te inspecteren of er geen gebreken zijn aan de goederen en/of de verpakking, of op het vlak van de geleverde hoeveelheden.

8. Aansprakelijkheid
De Verkoper sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de goederen door de Koper en/of zijn aangestelden en/of derden.

9. Bescherming van persoonlijke gegevens
In het kader van de verwerking en uitvoering van bestellingen worden bepaalde persoonsgegevens door de Verkoper verwerkt. Daarnaast kunnen de meegedeelde persoonsgegevens ook gebruikt worden om commerciële acties en informatie over nieuwe producten en diensten van de Verkoper voor te stellen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Verkoper en de uitoefening van rechten door de Koper in dit verband, wordt verwezen naar de Privacy Policy, beschikbaar op www.benu.be.

10. Bevoegdheid van de rechtbanken en toepasselijk recht
10.1 Toepasselijk recht
Alle relaties tussen de Verkoper en de Koper alsook de Algemene en Specifieke Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

10.2 Bevoegdheid
Elke betwisting met betrekking tot de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst wordt eerst onderworpen aan een vrijwillige bemiddeling onder het toezicht van een bemiddelaar, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. De keuze van de bemiddelaar komt toe aan de meest gerede partij. Alleen een vastgestelde mislukking van de bemiddelingsprocedure laat de partijen toe hun geschil voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel (Franstalige kamer) te brengen.